Polisolokata

Polisolokata, to produkt powstały z połączenia ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Określona w umowach marginalna część składki przeznaczana jest na ubezpieczenie, a pozostała część pieniędzy klientów inwestowana jest w fundusze. Umowy takie zawierane są zazwyczaj na kilka a czasem nawet kilkanaście lat. Jest to produkt rozpowszechniony na Polskim rynku w ostatnich dwóch latach.

Sposób działania

Część instytucji finansowych, na etapie zawierania umów, w sposób nierzetelny przekazywała lub w ogóle zaniechała przekazywania konsumentom ważnych informacji odnoście ryzyka i kosztów polisolokaty oraz wprowadzała klientów w błąd w zakresie ryzyka jakie niesie za sobą ten produkt.
Ponadto instytucje finansowe w umowach tych stosowały niedozwolone klauzule m.in. o opłatach likwidacyjnych, dzięki którym w przypadku wypowiedzenia umowy przed terminem jej obowiązywania (zaniechania dokonywania opłat zgodnie z harmonogramem), zatrzymywały większość lub całość kapitału na pokrycie opłaty likwidacyjnej na podstawie tych niedozwolonych klauzul.
W wielu przypadkach klienci byli zmuszani do podpisania umowy na polisolokatę przy zawieraniu umowy kredytowej z bankiem.
W efekcie powyższego klienci, którzy chcieli wycofać się z umowy na polisolokatę, np. ze względu na brak możliwości dalszych wpłat, bądź ze względu na utratę części kapitału (w tych przypadkach gdzie zamiast zysku przynosiły one stratę), informowani byli o naliczeniu horrendalnych (czasami dochodzących nawet do 100% wartości wpłaconego kapitału), sprzecznych z prawem opłat likwidacyjnych.

Oferta AK-Partner

Wychodząc naprzeciw wielu osobom poszkodowanym w wyniku nieuczciwego działania różnych instytucji finansowych oferujących polisolokatę, proponujemy odzyskanie nawet do 100% kapitału utraconego w wyniku naliczenia bezpodstawnej opłaty likwidacyjnej za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Jeżeli umowa jeszcze nie została rozwiązana przygotujemy rozwiązania, które będą chroniły klienta przed ponoszeniem kosztów, wynikających z jej rozwiązania. Oferujemy także przeprowadzenie w imieniu klienta negocjacji z bankiem dotyczących rozwiązania tej niekorzystnej umowy lub ewentualnie dochodzenie zatrzymanej opłaty likwidacyjnej, gdyby mimo poprawnego rozwiązania, taka opłata została naliczona, a negocjacje z bankiem i towarzystwem ubezpieczeniowym nie doprowadziłyby do satysfakcjonującej ugody.

Dlaczego AK-Partner:

1

Posiadamy 15-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń naszych klientów, w tym w stosunku do instytucji finansowych (obecnie prowadzimy sprawy ponad 200 klientów o zapłatę przeciwko instytucjom finansowym, o wartości przekraczającej 500 milionów złotych),

2

Proponujemy prowadzenie sprawy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez klientów,

3

Nie pobieramy opłat wstępnych związanych z przyjęciem sprawy do prowadzenia,

4

Pokrywamy wszystkie koszty procesu - gwarantujemy klientowi, że nigdy nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów związanych z procesem, ani też nie będzie ich zwracał,

5

Pobieramy wynagrodzenie od osiągnięcia sukcesu, czyli z odzyskanych dla naszych klientów należności od instytucji finansowych lub pomniejszenia ich długu wobec tych instytucji (np. w przypadku gdy klient posiada kredyt w banku, który zostanie pomniejszony w wyniku naszego działania),

6

Sprawy prowadzimy szybko i skutecznie - wykorzystujemy unikalne rozwiązanie, dzięki któremu (o ile to możliwe) kierujemy sprawy do Sądu nie obciążonego nadmierną ilością spraw tzn. do Sądu poza dużymi aglomeracjami miejskimi gdzie czas trwania postępowania jest wielokrotnie krótszy, niż w dużych aglomeracjach.

Warto walczyć o swoje:

Adres firmy

AK-Partner Andrzej Klewiński
ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa
NIP: 524-101-75-59
strona: www.akpartner.pl
e-mail: firma@akpartner.pl

Biuro Obsługi Klienta

ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa
tel.: +48 22 814 21 59
tel.: +48 22 811 56 78
fax: +48 22 378 44 88
fax: +48 22 814 59 87
e-mail: firma@akpartner.pl

Konto

mBank S.A.
92 1140 2017 0000 4602 0296 8550