Polityka prywatnosci

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akpartner.pl, zwanego dalej Serwisem w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest firma „AK-PARTNER” Andrzej Klewiński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Weteranów 32a, zwanym dalej ADO, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 814-21-59 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: firma@akpartner.pl.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) u ADO można się skontaktować telefonicznie pod numerem 22 814-21-59 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@akpartner.pl.

3) ADO przechowuje i przetwarza dane osobowe osób które:

 • odwiedzają Serwis (dane te są anonimowe);
 • korzystają z usług świadczonych przez firmę „AK-PARTNER” Andrzej Klewiński, będąc stroną umowy lub jej reprezentantem;
 • przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu;
 • przesłały zapytanie za pośrednictwem adresu e-mail;


4) ADO przechowuje i przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

 • nazwisko i imiona;
 • miejsce i data urodzenia;
 • adres miejsca zamieszkania, adres zameldowania oraz adres korespondencyjny;
 • numer telefonu oraz adres e-mail;
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON;
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • nazwa banku i numer rachunku bankowego.


5) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies.

 • a. Pliki te są one zapisywane przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu a parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wykorzystywane pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby.
 • b. Pliki cookies wykorzystywane są tylko w celach statystycznych i wydajnościowych. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonywane jest przy pomocy narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • c. Pliki te umożłiwiają zbieranie informacji o adresie IP, typie wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie pierwszej/ostatniej wizyty w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę Serwisu.
 • d. Dane te będą wykorzystywane do momentu opracowania i wykorzystania statystyk, dla których celów są zbierane.
 • e. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji.


6) ADO proadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pod pojęciem przetwarzania rozumie się przechowywanie danych w postaci dokumentu źródłowego, przechowywanie danych w systemach informatycznych, przenoszenie danych do systemów informatycznych, wysyłanie i odbieranie, kopiowanie, kserowanie, skanowanie, fotografowanie i inne techniki zapamiętujące lub powielające osób:

 • odwiedzających Serwis - w celach statystycznych, służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • korzystają z usług świadczonych przez firmę „AK-PARTNER” Andrzej Klewiński - w celu analizy zapytania, przygotowania odpowiedzi na zapytanie, przygotowania umowy, realizacji umowy oraz wykonywania czynności zgonie z obowiązującymi przepisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO);
 • przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach serwisu lub przesłały zapytanie za pośrednictwem adresu e-mail – w celu analizy zapytania, przygotowania odpowiedzi na zapytanie, przygotowania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).


7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom, urzędom i instytucjom państwowym, komornikom sądowym, kancelariom prawnym (adwokatom, radcom prawnym) oraz podmiotom gospodarczym takim jak firmy detektywistyczne, prowadzące księgowość, będące dostawcą usług hostingowych, prowadzące rejestr dłużników, świadczące usługi pocztowe i kurierskie tylko w przypadku:

 • gdy jest to niezbędne do analizy zlecenia, zawarcia umowy, wykonania umowy i utrzymania bieżącego kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
 • istnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • istnienia uzasadnionego interesu prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


8) Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych tj. uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania jak i otrzymania kopii tych danych;
 • żądania od ADO sprostowania danych tj. poprawienia ich gdy są błędne, uległy zmianie lub w inny sposób zdezaktualizowały się;
 • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłacznie do określonego sposobu;
 • żądania od ADO przekazania (przeniesienia) danych do innego ADO;
 • żądania od ADO częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo bycia zapomnianym”) tj. usunięcia danych dla przetwarzania, których brak jest podstawy prawnej;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisów polskich o ochronie danych osobowych.


9) Dane osobowe są przez nas przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11) Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane oraz przechowywane do celów opisanych powyżej:

 • przez okres trwania umowy.
 • przez okres wykonywania obowiązków prawnych,
 • przez okres w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane (ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa o archiwizacji),
 • do daty w której przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia umowy,
 • do momentu wycofania zgody,
 • do momentu opisanego w punkcie 5) d,12) Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez „AK-PARTNER” Andrzej Klewiński mają wyłącznie osoby upoważnione przez ADO do takiego dostępu. Wszystkie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania poufności.

13) „AK-PARTNER” Andrzej Klewiński oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez klientów i użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami RODO oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

14) „AK-PARTNER” Andrzej Klewiński zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Adres firmy

AK-Partner Andrzej Klewiński
ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa
NIP: 524-101-75-59
strona: www.akpartner.pl
e-mail: firma@akpartner.pl

Biuro Obsługi Klienta

ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa
tel.: +48 22 814 21 59
tel.: +48 22 811 56 78
fax: +48 22 378 44 88
fax: +48 22 814 59 87
e-mail: firma@akpartner.pl

Konto

mBank S.A.
92 1140 2017 0000 4602 0296 8550